You are here : life

THE

KALAIKESARI

MAGAZINE

FOR

November 2015.

IS HERE!

Click here

to

View

or

LATEST POSTS
பாரதி தந்த புதிய ஆத்திசூடி இன்றைய சமூகத்தினர் அறிய வேண்டிய நூல்

2018-09-11


விழுமியங்களைப்பற்றி ஔவையார் எழுதிய நீதி நூல்  ஆத்திச்சூடி இவ் நூல் மிகப் பழமையான காலத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் இன்றும் எமது ஒழுக்கத்திற்கான சரியான பாதையை காட்டி நிற்கின்றது. 


இதனை போன்றே பாரதி எழுதிய புதிய ஆத்திசூடி சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை அனைவரும் இலகுவாக  அறியக்கூடிய மொழி நடையில் அமைந்துள்ளது. மொத்தம் 109 அறிவுரைகளை கொண்ட இந்த நூல் மகாகவியின் வீர வாக்கயங்களினால் படிப்பவர் மனதில் கம்பீரத்தையும்  தூய்மையான எண்ணங்களையும் ஏற்படுத்துகின்றது. 


இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒழுக்கமும் தைரியமான மனோநிலையும் ஒவ்வொரு தனிமனிதரினதும் முக்கிய  தேவையமாக உள்ளது. இந்த தேவையை பூர்திசெய்யம் விதத்தில் புதிய ஆத்திசூடி அமைந்துள்ளதினால் புதிய தலைமுறையினர் அறியும் வகையில் புதிய ஆத்திசூடி கற்பிக்கப்படுதல் முக்கியமான சமூக தேவையாகி உள்ளது. 


ஔவையார் எழுதிய  ஆத்திசூடி ஆன்மீகப் பண்பு கொண்டு ஒழுக்கம் பற்றியதாக  அமைய புதிய ஆத்திசூடி வீரமும் வீறும் உடையதான ஒழுக்கத்தை பேசுவதாயுள்ளது. பழமையான ஆத்திசூடியை போன்று புதிய ஆத்திசூடியும் சமூக சீர்திருத்தத்தை எல்லா காலகட்டதத்திலும் ஏற்படுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை.
பாரதியை போற்றும் இன்றைய நாளில் சமூகநலன் கருதி அவர் எழுதிய ஆக்கங்களை நாமும் அறிந்து பிறரையும் அறியச்செய்வதே சிறப்பு தரும்.

 

புதிய ஆத்திசூடி
அச்சம் தவிர் 
ஆண்மை தவறேல்.
இளைத்தல் இகழ்ச்சி
ஈகை திறன்
உடலினை உறுதிசெய்
ஊண்மிக விரும்பு
எண்ணுவது உயர்வு
ஏறுபோல் நட
ஐம்பொறி ஆட்சிக்கொள்
ஒற்றுமை வலிமையாம்.
ஓய்தல் ஒழி.
ஓளடதம் குறை.
கற்றது ஒழுகு.
காலம் அழியேல்.
கிளைபல தாங்கேல்.
கீழோர்க்கு அஞ்சேல்.
குன்றென நிமர்ந்து நில்.
கூடித் தொழில் செய்.
கெடுப்பது சோர்வு
கேட்டிலும் துணிந்து நில்.
கைத்தொழில் போற்று
கொடுமையை எதிர்த்து நில்.
கோல்கைக் கொண்டுவாழ்
கவ்வியதை விடேல்.
சரித்திரச் தேர்ச்சி கொள்
சாவதற்கு அஞ்சேல்
சிதையா நெஞ்சு கொள்.
சீறுவோர்ச் சீறு.
சுமையினுக்கு இளைத்திடேல்.
சூரரைப் போற்று
செய்வது துணிந்து செய்
சேர்க்கை அழியேல்.
சைகையில் பொருளுணர்.
சொல்வது தெளிந்து சொல்
சோதிடந் தளை யிகழ்.
சௌரியம் தவறேல்.
ஞமலிபோல் வாழேல்.
ஞாயிறு போற்று
ஞிமறென இன்புறு.
ஞெகிழ்வது அருளின்.
ஞேயம் காத்தல்செய்.
தன்மை இழவேல்.
தாழ்ந்து நடவேல்.
திருவினை வென்று வாழ்.
தீயோர்க்கு அஞ்சேல்.
துன்பம் மறந்திடு
தூற்றுதல் ஒழி.
தெய்வம் நீ என் றுணர்.
தேசத்தைக் காத்தல் செய்.
தையலை உணர்வு செய்.
தொன்மைக்கு அஞ்சேல்.
தோல்வியில் கலங்கேல்.
தவத்தினை நிதம் புரி.
நன்று கருது.
நாளெலாம் வினை செய்;
நினைப்பது முடியும்
நீதிநூல் பயில்.
நுனியளவு செல்.
நூலினைப் பகுத்துணர்.
நெற்றி சுருக்கிடேல்.
நேர்படப் பேசு.
நையப் புடை.
நொந்தது சாகும்.
நோற்பது கைவிடேல்.
பணத்தினைப் பெருக்கு.
பாட்டினில் அன்பு செய்.
பிணத்தினைப் போற்றேல்.
பீழைக்கு இடங்கொடேல்.
புதியன விரும்பு.
பூமி இழந்திடேல்.
பெரிதினும் பெரிது கேள்.
பேய்களுக்கு அஞ்சேல்.
கொய்மை இகழ்.
போர்த் தொழில் பழகு.
மந்திரம் வலிமை.
மானம் போற்று.
மிடிமையில் அழிந்திடேல்.
மீளுமாறு உணர்ந்துகொள்.
முனையிலே முகத்து நில்.
மூப்பினுக்கு இடங் கொடேல்.
மெல்லத் தெரிந்து சொல்.
மேழி போற்று.
மொய்ம்புறத் தவஞ் செய்.
மோனம் போற்று.
மௌட்டியந் தனைக் கொல்.
யவனர்போல் முயற்சிகொள்.
யாரையும் மதித்து வாழ்.
யௌவனம் காத்தல் செய்.
ரஸத்திலே தேர்ச்சிகொள்.
ராஜஸம் பயில்.
ரீதி தவறேல்.
ருசிபல வென்றுணர்.
ரூபம் செம்மை செய்.
ரேகையில் கனி கொல்.
ரோதனம் தவிர்.
ரௌத்திரம் பழகு.
லவம் பல வெள்ளமாம்.
லாகவம் பியற்சி செய்.
லீலை இவ் வுலகு.
(உ)லோக நூல் கற்றுணர்.
லௌகிகம் ஆற்று.
வருவதை மகிழ்ந்துண்.
வான நூற் பயிற்சி கொள்.
விதையினைத் தெரிந்திடு.
வீரியம் பெருக்கு
வெடிப்புறப் பேசு.
வேதம் புதுமை செய்.
வையத் தலைமை கொள்.
வௌவுதல் நீக்கு.